มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2