พนักงาน/ลูกจ้าง อพวช. ร่วมถวายภัตราหารเพลและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันธรรมสวนะและเทศกาลถือศีลกินเจ