การฝึกอบรม เรื่อง "พุทธศาสนากับการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐"