โครงการฝึกอบรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพวช.