รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินงานตามมาตรการ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
รายงานผลการรับข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Pages