รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)
สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานประจำปี 2561