รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการรับข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒)
สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

Pages