โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร