หน่วยงาน

ตามที่ คณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่าย ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน

 

บทบาท              

หลักสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติบัติการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยการดำเนินงาน ๒ ด้าน

๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีหน้าที่             
(๑) พิจารณาเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             
(๒) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามการป้องกันปราบปรามการทุจริต
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต
(๔) เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
(๕) ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
(๖) ติดตามผลการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีหน้าที่
(๑) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
(๒) การจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร
(๓) ดำเนินการโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
(๔) เสนอแนวทางการดำเนินการในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

 

โครงสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศปท.อพวช.)
ผอ.ศปท. : นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ ตำแหน่ง รอพ.
รอง.ผอ.ศปท. : นางณัฐนันท์ พิพิฒน์นวกิจ ตำแหน่ง พนักงานบริหาร ๗