โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสำคัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Importance of Corporate Governance)