พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2566