ปัญหาการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย

         

              ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่า จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มี ความสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวี ความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการ บริหารราชการสมัยใหม่มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ นําไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง สําหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการคอรัปชั่นเป็นปัญหา สําคัญลําดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้า นานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมา อย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วดังนั้นจึงควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหา เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมใน อนาคตต่อไป