การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รู้ยุทธศาสตร์ เชื่อมบริหาร สู่การยกระดับ อพวช."